A tanulásban akadályozott diákok inklúzív nevelése, oktatása a multikulturális Európai Unióban c. projekt során megvalósított-2017-es mobilitások

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium ERASMUS + projektösszefoglalója

Az intézmény projektje három célországba küldte ki tanárait a következő kurzusokra:

I. Egyesült Királyság

1. Péntek Klára magyar nyelvtan és irodalom, dráma és orosz szakos tanár a” Drámatechnikák alkalmazása az angol órán” című tanfolyamon vett részt a PILGRIMS Tanártovábbképző Intézetben Canterbury-ben.

2. Szepessyné Azari Éva testnevelő és gyógytestnevelő a “Nehezen kezelhető gyerekek tanítása” című kurzusra járt a canterbury-i PILGRIMS Tanártovábbképző Intézetben.

3. Szabados Erika Tünde angol-francia-orosz szakos tanárnő szintén a canterbury-i PILGRIMS Tanártovábbképző Intézetben végzett el egy kurzust, melynek a címe “Az SNI-s tanulók oktatása és az inklúzió a tanításban”.

II. Franciaország

4. Szeitlné Mészáros Márta a párizsi FranceLangue nyelviskola ” Francia, mint idegen nyelv oktatása- módszertani kurzus nyelvtanároknak” című továbbképzésen vett részt.

III. Németország

5. Polányiné Boldog Katalin német-matematika szakos tanár “A Moodle oktatási keretrendszer, a tablet, és a web 2.0 alkalmazások a német nyelv oktatásában” című kurzusra járt.

A projekt célja volt az inklúzió elősegítése a középiskolai oktatásban. Minden résztvevő rendelkezett már előzetes ismeretekkel az inklúzív oktatási módszerekről. Mivel a tanulási problémával küzdő diákok száma folyamatosan növekszik, intézményünknek lépnie kellett ebben a kérdésben. A fent említett kurzusok elvégzése hozzájárult ahhoz, hogy kibővítsék pedagógiai repertoárukat, melyekkel felvértezve sikeresebben tudnak foglalkozni az SNI-s és BTM-es tanulókkal.

A tanfolyamokon résztvevő kollégák elmélyítették tudásukat a legfontosabb inklúzív technikákról: pl. a másság elfogadása, világos, elérhető és mérhető célok kitűzése, multiszenzoros technikák alkalmazása a tanórákon.

A kiutazók európai környezetben működtek együtt. További céljuk a diákközpontú cserekapcsolat létrehozása.

Az ERASMUS+ KA1 mobilitási projekt megvalósítása hozzásegítette a kollégákat ahhoz, hogy fejlesszék készségeiket az európai uniós pályázatírásban, dokumentáció elkészítésében. A résztvevő tanárok nemzetközi csoportokban fejlesztették nyelvtudásukat és bepillantást nyertek a különböző európai országok oktatási rendszerébe. A későbbiekben intézményükben hasznosítják az ott szerzett tapasztalatokat. Mind az öt kiutazó szakmai kompetenciáit és készségeit kívánta fejleszteni.
A magyar és dráma szakos tanár elsősorban kommunikációs készségeit kívánta fejleszteni olyan gyakorlatok elsajátításával, melyek növelik a gyerekek kreativitását.

Fő céljai voltak: az inklúzív tanítási környezet megvalósítása és a tanítási-tanulási folyamat élvezetesebbé tétele. A kiválasztott kurzus teljes mértékben megfelelt előzetes elvárásainak. A tanfolyamon megtanulták, hogyan teremtsenek hatékony tanulási környezetet a csoportdinamikák alkalmazásával. Fejlesztették angol nyelvi kommunikációs készségeiket, spontaneitásukat, kockázat vállalási készségeiket és növelték önbizalmukat.

Az angol szakos tanár a “SNI-s tanulók oktatása és az inklúzió a tanításban” című kurzust választotta a PILGRIMS intézetnél. A tanfolyam témája az volt, hogyan támogassák ezen tanulókat az esetleges kommunikációs és nyelvhasználati hibáik kiküszöbölésében. A tanfolyamon tanult változatos stratégiák alkalmazása segíti a tanulóikat a minél jobb tanulási eredmények megvalósításában. A diákok különböző szükségleteinek megértésével, megfelelő nevelési stratégiák birtokában a kiutazók valóban képesek lettek a másság elfogadására és arra, hogy tanulóikat élményszerűen és siker központú módszerekkel tanítsák. Bár ez a tanfolyam elsősorban az inklúzív oktatás és nevelés metodikájára épült, a résztvevők saját nyelvi készségeiket is fejleszteni tudták.

A francia és a német szakos tanárnők mindketten olyan módszertani kurzust választottak, ahol amellett, hogy nyelvi kompetenciáikat fejlesztették, azt tanulták, hogyan integrálják a tantervbe a számítógép-és internet alapú oktatási segédanyagokat. A kurzusokon megtanulták hogyan használják fel az ingyenes szoftvereket, applikációkat a tanítási-tanulási folyamatban. Emellett még a célnyelven történő óravezetési technikák is napirenden voltak.

A testnevelés és gyógytestnevelés szakos kolléganő a canterbury-i PILGRIMS Tanártovábbképző intézetben végezte el a “Nehezen kezelhető gyerekek tanítása” c. tanfolyamot. Fő célja az volt, hogy a beilleszkedési és a tanulási zavarral küzdő gyerekek tanításában jól hasznosítható módszereket sajátítson el. A tanfolyam során azt kutatták, miért okoz nehézséget a kialakult viselkedési probléma a tanárok számára, illetve, hogyan lehet jobban megérteni e problémás viselkedések kiváltó okait.

A projekt disszeminációs tervének megfelelően a mobilitások végeztével minden résztvevő elkezdte megismertetni kollégáival a célországokban elsajátított korszerű, innovatív módszereket és jó gyakorlatokat.

A projekt folyományaképp intézményünk fenntartható fejlődése biztosított.

Outline of ERASMUS+ project by Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium

Our project included sending five teachers to 3 different destinations: the UK, France, and Germany.

The following courses were attended by the colleagues:

I. The UK

1.”Drama Techniques for the English Classroom” at PILGRIMS, Canterbury attended by Péntek Klára, teacher of Hungarian grammar and literature, Russian and drama teacher

2. “Teaching Difficult Learners” at PILGRIMS, Canterbury attended by Éva Szepessyné Azari, PE and therapeutic physical education teacher

3.”Special Needs and Inclusive Learning” at PILGRIMS, Canterbury attended by Erika Tünde Szabados, English, French and Russian teacher

II. France

4. “French as a foreign language-teacher refresher course”at FranceLangue, Paris attended by Márta Szeitlné Mészáros, French teacher.

III. Germany

5. “Lernumgebung Moodle und Tablets, Apps & Web 2.0 für den Deutschunterricht” attended by Katalin Polányiné German and Mathematics teacher:

The aim of the project was to build and enhance inclusion in the secondary classroom. All the participants have some preliminary knowledge about inclusive practises in class; yet our institution had to react to the growing number of students with learning difficulties. The attendance of the above mentioned courses contributed to widen our pedagogical tools to deal with SEN children and with students with challenging behaviour.

The participating colleagues acquired crucial approaches to inclusive teaching, e.g. celebrating diversity, setting clear and achievable measurable goals, using multi-sensory approaches.

The participants could co-operate in multilingual European environments and to initiate school partnerships to enhance the on-going learning experience of students.

During this staff mobility project, the courses helped to enhance their skill levels to ensure compliance with Europass mobility documentation. The participating teachers improved their English French, German and gained information about their colleagues and their national education systems; and will be able to benefit from this knowledge. All five nominated teachers intended to improve their professional competences and skill levels by gaining extensive knowledge from the courses they attended within the selected countries.

In the first place, the Hungarian grammar, literature and drama teacher intended to improve her communication skills, and to learn a comprehensive variety of engaging and productive activities that are designed to create an inclusive environment and to make teaching enjoyable. The course she had chosen (Drama Techniques for the English Classroom at Pilgrims, Canterbury) completely met her expectations. During this course they could develop an effective learning environment through group dynamics. They also could enhance their communication skills, self-confidence, spontaneity and risk taking throughout in English.

The English language teacher had chosen a SEN course at Pilgrims. This course was focused on supporting learners with all their communication and language needs through a variety of strategies helping them to get the most out of learning. By understanding the different kinds of needs and knowing some useful teaching strategies, the participants can really make a difference for their learners and help them to experience enjoyable and successful language learning. This course, though it primarily focused on the methodology of inclusion, also supported the participating colleagues in developing their own language skills.

Both the French & German teachers all had chosen language teacher training courses, where apart from improving their fluency, they could integrate computer-based or Internet based materials into
their classroom teaching or the curriculum. These courses were designed to help the participant teachers with basic computer skills to learn how to use a variety of free applications for educational purposes. They also focused on classroom managements issues and were provided with a large range of German and French practice throughout.

The PE and therapeutic physical education teacher had chosen the “Teaching Difficult Learners” at Pilgrims, Canterbury. She intended to learn new methods that are useful to teach learners with challenging behaviour. During this course our colleague had a closer look at why these learners cause difficulties for teachers and how we can develop a better understanding of the underlying reasons for their behaviour. They also explored how to create a more inclusive and child friendly learning environment developing better responses to “difficult” situations. The participating teachers could also improve their English

After the nominated teachers had returned from the language course, they started to pass on and share the innovative methods gained by this experience.

All in all, these courses will benefit the staff and support their (ongoing) professional sustainable development.