Projektösszefoglaló magyar és angol nyelven

 

A minőségi nyelvtudás megszerzése az európai szellemiség, együttműködés és innováció jegyében című projekt záró beszámolója

 

Iskolánk általános gimnázium. Elsődleges célunk az általános műveltség megalapozása mellett a diákok sikeres felsőoktatási tanulmányokra való felkészítése.

A projekt célja az volt, hogy fejlessze a részt vevő pedagógusok idegen nyelvi kompetenciáit angol, német és francia nyelvterületen. Ahhoz, hogy tanulóink képesek legyenek az idegen nyelvi környezetben történő továbbtanulásra, majd megfeleljenek az európai munkaerőpiac követelményeinek, több magasan kvalifikált, idegen nyelven magabiztosan kommunikáló, vállalkozó szellemű tanárra van szükségünk.

Mivel  intézményünk prioritásainak egyike, hogy diákjainkat felkészítsük az élethosszig tartó tanulásra, ezért tartottuk fontosnak, hogy tanáraink jó példával járjanak elöl. A két nem nyelvszakos kolléga az angol nyelvtanfolyamon Exeterben az angoltudását  fejlesztette, illetve betekintést kapott a brit kultúrába, és megismerkedett az angol óravezetési technikákkal. Az idegennyelv-szakosok célja volt a korszerű nyelvoktatás új módszereinek mind szélesebb körű megismerése, saját nyelvi kompetenciáik fejlesztése, civilizációs ismereteik bővítése. A XXI. századi iskoláknak szükségük van a megújulásra, a tanárok kommunikatív és digitális kompetenciáinak fejlesztésére. Pályázó tanáraink  a modern, tanulóközpontú, kooperatív pedagógiai módszereiket bővítették a kurzusokon.

A résztvevők képessé váltak arra, hogy többnyelvű, európai környezetben dolgozzanak együtt, és osszák meg tapasztalataikat. Emellett megtanultak új, diákközpontú tanítási módszereket alkalmazni (pl. kooperatív tanítási módszer, feladatközpontú tanulás, IKT eszközök). Ezek hatékony alkalmazása elengedhetetlen minden tantárgy tanításában. A részt vevő tanárok fejlesztették nyelvtudásukat, egyúttal gazdagodtak ismereteik mind a célországi, mind az európai oktatási rendszerről. Intézményünk európai szemléletűvé vált azáltal, hogy a kollégák nemzetközi csoportokban dolgoztak együtt, s mindezt eredményesen hasznosítják majd saját iskolájukban.

A magyar nyelv és irodalom, dráma szakos tanárnő angol nyelvi kompetenciáinak fejlesztése mellett a kurzuson elsajátított (IPC, Exeter) drámapedagógiai technikákat kívánja alkalmazni a tanításban, és megosztja ezeket az újszerű módszereket kollégáival.

A három nyelv (angol, francia, német) szakos tanár szóbeli kommunikáció-központú tanártovábbképzést választott ezáltal  beszédkészségük hatékonyan fejlődött, az elsajátított új módszertani eszköztárral a tanóráik is színesedtek, diákjaikat jobban képesek motiválni.

A testnevelő tanár elsősorban az angol nyelv-tudását kívánta fejleszteni, hogy később a testnevelés és gyógytestnevelés óráit angol nyelven tudja vezetni Ez a projektben vállaltaknak megfelelően már megvalósult. A kolléganő sikeresen alkalmazza az exeteri iskolában elsajátított óravezetési technikákat.

A projekt öt különböző mobilitást foglal magában, három célországban: az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Németországban.

A kollégák a következő kurzusokon vettek részt:

  1. Egyesült Királyság, Exeter:
  2. “Better English for teachers” -” A tanárok angoltudásának fejlesztése” című kurzuson Péntek Klára magyar nyelv és irodalom-orosz, tánc és drámaszakos tanár és Szepessyné Azari Éva testnevelő és gyógytestnevelő tanár vett részt 2014. július 21-től 2014. augusztus 1-jéig.
  3. ” Developing Oral Fluency in the English Language Classroom-Secondary”-” A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése a középiskolában” című kurzuson Szabados Erika angol -orosz-francia szakos nyelvtanár vett részt 2014. július 21-től 2014. augusztus 1-jéig.
  4. Franciaország

“C’est comme ça que ça se dit ” c. (” Ezt így mondják” ) című kurzuson Szeitlné Mészáros Márta francia szakos nyelvtanár vett részt 2014. július 28-tól 2014. augusztus 8-áig.

III. Németország

Auffrischungskurs für Deutschlehrer: Methoden und Sprache” -” Beszédközpontú módszertani továbbképzés német nyelvtanároknak “című kurzuson Polányiné Boldog Katalin német-matematika szakos tanár vett részt 2014. aug. 4-től 2014. augusztus 15-ig.

A tanfolyamok végére minden résztvevő kommunikációs, informatikai, problémamegoldó és interkulturális, kooperatív készsége fejlődött, mely kompetenciákat a nyomon követés teljes spektrumában képesek voltak disszeminálni.

A projekt hozzájárult intézményünk hosszútávú fejlesztési célkitűzéséhez, a jövőbeli stratégiai partnerség kiépítéséhez.

 

 

 

Final report of the  ERASMUS+

project

The acquisition of a high quality knowledge of language in respect of a European spirit, cooperation and innovation

 

Our secondary school provides general education. Besides this, the improvement of general education; our primary goal is to prepare students for successful academic studies.

The project was designed to develop the participating teachers’ foreign language competences in English, German and French speaking countries. To ensure that our students are capable of  studies in a foreign language environment; thus meeting the demands of the European labor market; we need more enterprising, highly qualified and confident communicating teachers in a foreign languages.

As one of our priorities is  to prepare our students for lifelong learning; it is important that our teachers lead by example. The two non-language teachers improved  their English skills  on the English language course in Exeter and got an insight into British culture. This course will extend the participant’s understanding of English classroom management techniques.

The foreign language teachers  were able to deepen their knowledge of new methods of modern language teaching, and also improve their confidence and competence in English, French and German languages. Furthermore, they also had a deep insight into the life of the target countries.  Renewal  is essential in 21st century schools. Where teachers are required to develop  their communicative and digital competences. Thereby, the applicants  of our project extended their knowledge of  modern, student-centered, cooperative educational approaches; along with their digital competences as well. (e. g. „M”-learning, e-learning, the use of the interactive whiteboard).

The participants were able to work in a multilingual European environment and share their experiences. In addition, they learned new student-centered teaching methods currently used (eg.  cooperative teaching methods, task-based learning, ICT). They are essential for the effective application of the teaching of all subjects. The participating teachers improved their language skills, enriching their knowledge of the European education system. Our institution has gained an   European dimension by an international group of colleagues working together, which will be effectively used in their own schools.

In the first place, the Hungarian grammar, literature and drama teacher intends to improve her English. After the nominated drama teacher has returned from this language course, she also would like to use the drama techniques that she had learnt on the course in Exeter. She has already been passing on and sharing the innovative methods gained by this experience.

The three foreign language teachers (English, French & German) all have chosen oral communication based language teacher training courses where they effectively improved their own  fluency.

They acquired new methodological methods, thereby their lessons have become more colourful and also more importantly, they can better motivate their students during lessons.

The PE  and therapeutic physical education teacher mainly intended to improve her English. The goal to be able to lead her PE and adapted physical education lessons in English. Which has now been implemented in the project in accordance with the commitments undertaken. Our colleague successfully applies the classroom management techniques acquired in IPC, Exeter.

Our project included sending 5 teachers to 3 different destinations: the UK, France, Germany.

The following courses were attended by the colleagues:

  1. The UK

1.”Better English For Teachers” one teacher of Hungarian grammar and literature, Russian and drama teacher, Péntek Klára, one PE  and therapeutic physical education teacher: Éva Szepessyné Azari participated in this course from 21/07/2014 to 01/08/2014.

2.”Developing Oral Fluency in in the Secondary English Language Classroom (one English teacher: Erika Tünde Szabados could participate in this course from21 /07/2014 to 01/08/2014.

  1. France
  2. « C’est comme ça que ça se dit » (It is said this way) one French teacher: Márta Szeitlné Mészáros attended this course from 28/07/2014 to 08/08/2014.

III. Germany

  1. “Auffrischungskurs für Deutschlehrer: Methoden und Sprache” (Teacher refresher course for German teachers – methodology and speaking” one German and Mathematics teacher: Katalin Polányiné Boldog participated in this course from 21/07/2014 to 01/08/2014.

By the end of these courses, each participant had improved their communication, problem-solving, intercultural and cooperative skills. They have been able to disseminate the acquired competencies during the whole follow-up process.

The project contributed to the long-term development objectives of our the institution; such as the development of future strategic partnerships with the other European schools.

Leave a Reply